Fusion aj na východe Slovenska?

Príprava nového Fusion.
15. Nov | Draho | Články | FUSION

Tretí novembrový víkend sme boli ako Fusion tím predstavovať našu službu v jednej obci východého Slovenska.

To je nevyhnutným prvým krokom pre zbor, ktorý má o Fusion záujem. Je tu priestor, kde zbor, ako celok môže získať lepší obraz o tom, čo Fusion naozaj je. Prezentáciu sme robili v evanjelickom spoločenstve v obci Obišovce, ktoré tiež slúži Drienovskej Novej Vsi a Kysáku. Je to pre nás prvá skúsenosť z dvoch dôvodov. Bol by to prvý Fusion v prostredí dediny a tiež prvý Fusion v luteránskej cirkvi. Je to nadchýňajúce, ale zároveň to môže vyvolať i určité obavy v miestnom spoločenstve. Získať študentov a naozaj spustiť Fusion v menšej dedine môže byť náročnejšie. Sme však presvedčení, že je možné nielen začať ale byť s Božou pomocou aj uspešní. V skutočnosti, Fusion môže byť jedným z najlepších nástrojov pre menšie mestá.

Keď sme prišli, strávili sme nejaký čas v dome jednej mladej rodiny zo zboru. Neskôr sme išli na stretnutie dorastu, kde sme slúžili. Viedli sme chvály, hry a zamyslenie o Božiej vernosti v našich životoch. Potom sme sa stretli s pánom farárom a ďalšími vedúcimi, ktorí majú záujem o vedenie Fusion. Toto je dôležitou súčasťou a príležitosťou pre pastora a vedenie, aby skutočne porozumeli Fusion službe a rozhodli sa, či je to niečo, čo chcú vo svojom zbore. Pán farár bol z tejto možnosti nadšený. Súčasťou stretnutia bolo i plánovanie prezentácie na nedeľných bohoslužbách. Večer sme strávili s priateľmi a vedúcimi zo zboru.

Druhý deň ráno sme mali prezentáciu pre širšie zborové spoločenstvo. Prosím, modlite sa s nami za tento zbor, aby im dal Pán Boh múdrosť v Jeho pláne pre ich zbor a pripravil vedúcich do tejto služby!

Galéria